تحقیق مقاله بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق مقاله بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت :

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت

مقدمه :
فراغت پدیده ای است اجتماعی و فرهنگی و می توان گفت از آن هنگام که جامعه و فرهنگی به وجود آمده این پدیده نیز در زندگی مردمان به صورتی مورد یافته , مطرح گردیده است . در گذشته این اوقات به صورت کار وبازی تواما انجام می پذیرفته که بیشتر به خاطر مذهب و اعمال آن این زمان را می گذرانیدند ولی در طول تاریخ و تحولات جوامع , به تدریج کار و بازی از همدیگر جدا شدند و اهمیتی که بشر برای اوقات فراغت خود قائل شد انواع هنرها و بازیها و . . . بسط و توسعه باور نکردنی پیدا کردند .

در کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی ایران , شاپور راسخ خطاب به اوقات فراغت آن را چنین تعریف می کند :
(( فراغت به اوقاتی اطلاق می شود که در ان آدمی نه تنها از تعهدات شغلی و اقتصادی بلکه از تکالیف شخصی و خانوادگی و اجتماعی آسوده باشد و آن را به طیب خاطر به امور صرف کند , چون تفریح , بازی , ورزش و کارهای ذوقی و تفننی فرهنگی , مصرف دارد . ))
دانش آموزان مقطع اول در دبیرستان عطارکه در حال حاضر مشغول به تحصیل می باشند .

هدف تحقیق :
از آنجا که همواره به این مسئله که (( تشخیص , نیمی از شناخت موضوع است )) معتقد بوده ام و اصولاً هر تحقیقی با هدف خاصی آغاز می گردد و تحقیق بدون هدف نتیجه ای بار نمی آورد در این تحقیق هدف بدست آوردن آن سری از علاقه و خواسته های این دانش آموزان در چگونگی گذراندن اوقات فراغت خود می باشد .

بیان مسئله :
ما با تمدنی رو به رو هستیم که در آن فراغت نقش مهمی دارد زیرا از یک طرف تکنولوژی به تدریج کار توان فرسا را از دوش افراد بر می دارد مثل (( رایانه )) و از طرف دیگر زمان کار به علت افزایش حجم تولید , کاهش می یابد در نتیجه در آینده ای نه چندان دور افراد با ساعات فراغت زیادی روبرو خواهند بود .
براستی برای پرکردن ساعات طولانی فراغت چه باید کرد ؟ ساعات فراغت به چه نحو گذرانده شود که در پرورش استعداد افراد موثر واقع گردد و از هدر رفتن وقت جلوگیری گردد ؟

روش تحقیق :
از آنجا که تحقیق درباه ی چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان می باشد مطلوب ترین روش جهت انجام چنین تحقیق استفاده از روش ارائه پرسشنامه است .

جامعه آماری :
جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان مقطع اول دبیرستان در مدرسه عطار شهرستان نیشابور در سال 83 – 82 می باشد که جمعاً تعدادشان 254 نفر است .

حجم نمونه :
به دلیل تعداد دانش آموزان که در 8 کلاس و با میانگین 32 نفر و مجموع دانش آموزان 254 نفر تمام افراد را در یک برگ به ترتیب شماره نوشته و افرادی که شماره راست آنها به صفر و پنج ختم شده به عنوان نمونه انتخاب کردم مثلاً : شماره های 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , . . . , 250 در نتیجه تعداد افراد جامعه برابر 50 نفر بوده که مورد بررسی قرار می گیرد .

تعیین پایانی پرسشنامه :
جهت تعیین پایانی پرسش نامه از حجم نمونه کل 10 نفر را انتخاب کرده و پرسش نامه ها را به آنها داده و بعد از چند هفته باری دیگر همان سوالات را به همان افراد ارائه دادم . سپس جوابها را بررسی و با یکدیگر تطبیق نمودم لذا سوالاتی که متناسب نبوده است از جدول سوالات حذف کرده ام .

روشهای آماری :
پس از استخراج پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل از فراوانی مطلق و بشی استفاده می شود و همچنین از میانگین جهت تعیین متوسط زمان مصرف شده فعالیتها استفاده شده است .

مکان تحقیق و نحوه تکمیل پرسشنامه :
مکانی که تحقیق در آن انجام گرفه در دبیرستان عطار در شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 83 – 82 می باشد .
پرسشنامه به افراد انتخاب شده داده شده و خودشان به صورت آزادانه جواب داده اند و هیچ گونه محدودیتی نبود .

سوالات تحقیق :
1- دانش آموزان مقطع اول دبیرستان به چه میزان اوقات خود را صرف فعالیت های ورزشی می نمایند ؟
2- دانش آموزان مقطع اول دبیر ستان به چه میزان اوقات خود را صرف فعالیت های هنری می نمایند ؟
3- دانش اموزان اول دبیرستان به چه میزان اوقات خود را صرف دید و بازدید و مهمانی می نمایند

سوال 1 )چه مدت را برای مطالعه بعد از مدرسه در اوقات فراغت قرار می دهید ؟ ( در هفته )
بیشترین مدتی را که برای مطالعه بعد از مدرسه قرار می دهند 20 ساعت در هفته است که 18 نفر انجام می دهند و میانگین مدت مطالعه در طول هفته 16 است .
Xi * Fi فراوانی مطلق (Fi ) طول دسته
20 4 5 ساعت کمتر
50 5 10ساعت
180 12 15 ساعت
360 18 20 ساعت
220 11 20 ساعت بیشتر
830 50 جمع

سوال 2 ) شما چند سال دارید ؟
جدول توزیع فراوانی افراد جامعه مورد مطاله بر حسب سن
Xi*Fi Xi فراوانی نسبی فراوانی مطلق Fi طول دسته
54 5/13 8% 4 14-13
713 5/15 92% 46 16-15
767 100% 50 جمع
طبق جدول میزان سن افراد مورد بررسی نشان داده شده که از 50 نفر مورد مطالعه 4 نفر 8 در صد آنها به گروه سنی ( 14 – 13 ) متعلق می باشند و 46 نفر از آنها یعنی 92 درصد به گروه سنی ( 16 – 15 ) متعلق می باشند در نتیجه بیشترین درصد متعلق به گروه سنی ( 16 – 15 ) می باشد و میانگین سنی این افراد مورد مطالعه 34/15 می باشد .
Xi * Fi Xi فراوانی نسبی فراوانی مطلق Fi طول دسته
54 5/13 08/0 4 14-13
713 5/15 92% 46 16-15
767 100% 50 جمع

سوال 3 ) در طول شبانه روز چند ساعت وقت آزاد دارید ؟
جدول توزیع فراوانی افراد جامعه بر حسب داشتن وقت آزاد
Fi*Xi فراوانی نسبی فراوانی مطلق Fi طول دسته
5 1/0 5 1ساعت و کمتر
20 1/0 5 2 ساعت بیشتر
12 08/0 4 3ساعت بیشتر
144 72/0 36 4ساعت و بیشتر
179 100/0 50 جمع

طبق نتایج حاصل از جدول فوق و نمودار دایره ای که میزان ساعات وقت آزاد آنها را در طظول شبانه روز مورد بررسی قرار می دهد از 50 نفر 10% آنها یک ساعت و کمتر وقت آزاد دارند , 10 % دو ساعت و 8 % سه ساعت و 72 % آنها چهار ساعت و بیشتر وقت آزاد دارند که از این تعداد بیشترین درصد آنها 4 ساعت و بیشتر وقت آزاد دارند و کمترین درصد آنها متعلق به یک ساعت و کمتر از یک ساعت می باشد . و در بررسی میانگین این ساعات وقت آزاد فوق الذکر مشخص شده که میانگین آنها 58/3 می باشد .

نمودار دایره ای مربوط به جدول صفحه قبل

سوال 4 ) آیا ورزش می کنید ؟
جدول توزیع فراوانی افراد جامعه بر حسب ورزش کردن در وقت آزاد
Xi فراوانی مطلق فراوانی تجمعی
بلی 42 84%
خیر 8 16%
طبق نتایج حاصله از جدول فوق که پرداختی به ورزش و عدم آن را نشان می دهد از 100% جامعه مورد مطالعه 84% آنها ورزش می کنند و 16 % آنها ورزش نمی کنند .

سوال 5 ) نوع فعالیت ورزشی که انجام می دهید ؟
طبق نتایج حاصله از جدول فوق که نوع فعالیت ورزشی را بیان می کند از 100% افراد جامعه مورد مطالعه 30% آنها به والیبال می پردازد 4 % آنها به شنا , 10% آنها به هندبال , 26% به بسکتبال , 18% آنها به تنیس و 12% افراد مورد مطالعه به سایر موارد اشاره داشته اند .

لینک کمکی