تحقیق مقاله روانشناسي شخصيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق مقاله روانشناسي شخصيت :

روانشناسی شخصیت

مقدمه:
روان شناسی شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است, زیرا شخصیت, خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه های گوناگون, برای شناخت شخصیت انسان از دیر باز کوششهای فراوانی به عمل آمده که برخی آنها غیر علمی, خرافاتی, و معدودی دیگر علمی و معتبر است.
شخصیت معادل انگلیسی personality وpersonalite فرامنه است و هر دو اقتباس از persono است. درک لزوم مطالعه روانشاسی شخصیت چندان دشوار نیست.

شناخت شخصیت, ویژگیها, چگونگی شکل گیری شخصیت, عوامل موثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل, ازیک جنبه, ارضا حس کنجکاوی, و مایل به حقیقت جوئی را در انسان دنبال می کند, زیرا این ناخت نوعی خود شناسی است. از سوی دیگر این شناخت و اطلاعات به شخص امکان می دهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضع گیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد. مطالعه شخصیت هم از جنبه های ارضای برحس کنجکاوی و هم از نظر روابط اجتماعی دارای اهیمت است.

شخصیت در روانشناسی به مجموعه ویژگیهای جسمی و روانی, و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می کند اطلاق می شود.(کریمی,1375)
گروهی از صاحب نظران, نظریه نسبت دادن معتقدند, که افراد موفقیتها و شکستهای خود را یا به عوامل خصی نسبت می دهند, یا به عوامل محیطی و از این رو این دو عامل مهم یکی درونی و دیگری را بیرونی شناسائی کرده اند و به نظریه جایگاه مهار شهرت دارد.

وجولیان راتر (1966) درباره نظام اعتقادی افراد را به جایگاه مهار به دو دسته تقسیم می شوند.
1 گروهی که موفقیها و کستهای خود را به شخص خود, نسبت می دهند (دورنی)

2 گروهی که موفقیتها و کستهای خود را به عوامل محیطی نسبت می دهند.(بیرونی) (جمالفر, 1375)

و برای سنجش مهار درونی و بیرونی ,راتر پرسشنامه گزارش شخصی را عرضه کرده است. مقیاس جایگاه مهار درونی و بیرونی, معروف به مقیاس(I-E) شامل 23 شق انتخاب اجباری است. آزمورینها بادی از زوجهای شقوق ارائه شده. هر زوج را که بهتر از همه اعتقاد آنها درباره ماهیت جهان نشان می دهد. برگزینند (راتر,1966) تعیین اینکه کدامیک اززوجهای شقوق, نامیده مهار درونی و بیرونی است, چندان دشوار نیست.

علاوه بر مقیاس راتر, مقیاسهای دیگری ساخته شده است. یکی از مقیاسها, مقیاس نویکی , مقیاس استریکلند برای کودکان است که یک آزمون 40 ماده ای با اعتبار و پایانی بالاست.
(نویکی, استریکلند,1973,1989)

این آزمون در بیش 70 پژوهش به کار رفته و بیش از 12 زبان خارجی ترجمه شده است. شکلی از این, مقیاس برای بزرگسالان ساخته شده است.(کریمی, 1375)
تمرکز راتر روی متغیرهای درونی از سوی بعضی روانشناسان به عنوان یک نقطه قوت و از سوی دیگر به عنوان یک نقطه صنعت تلقی می شود. منتقدان از جمله بعضی کسانی که طرفدار متغییرهای شناختی هستند معتقدند که راتر خیلی تند رفته است. به عقیده آنان موضوع او آنچنان از رفتارگرایی سنتی دور افتاده است که نمی توان آنرا ابدا یک روش رفتاری تلقی کرد به علت میزان پذیرش راتر از متغیرهای شناختی, روش شناسی او بیش از حد ذهنی به نظر می آید.
پژوهشهای راتر, در حدی که موضوع پژوهش اجازه می دهد, دقیق و کنترل شده است و هرگاه که امکان پذیر باشد. او از مشاهده عینی رفتار مشاهده استفاده می کند. همچنین نظریه او با درجه دقت بالایی تعریف شده اند به طوری که آنها از نظر تجربی بنحوی قابل سنجش است.

تحقیقات انجام شده روی جنبه های مختلف نظریه او تایید این جنبه ها منجر شده است.
مقیاس جایگاه درونی و بیرونی (مقیاسI-E) صدها تحقیق به دنبال داشته و کاربرد گسترده ای فراتر از آزمایشگاه در زمینه های بالینیو آموزشی پیدا کرده است.
به اعتقاد راتر شاید در حوزه سنجش شخصیت است که نظریه یادگیری چشمگیرترین ونظامدارترین کمکها را کرده باشد(راتر1982)
آنچه درمورد نظریه راتر می توان گفت:

این است که در مورد نفوذ قوی و فزاینده او بر روانشناسی امروز هیچ جای تردید نیست(شولتز1991)
طرفداران راتر معتقدند که او مفاهیمی را عرضه کرده است که با اصطلاحاتی روشن و دقیق تعریف شده اند. و با روشهای آزمایشی یا همبستگی قابل سنجش هستند. راتر کوشیده است تا رابطه کاری بین متغیرهای شناختی و تقویت برقرار کند. و به نظریه یادگیری اجتماعی یک محتوای انگیزش قوی داده است.(کریمی 1375)

بیان مساله
بررسی جایگاه مهار درونی و بیرونی با رشته های تحصیلی و رضایت تحصیلی
جایگاه مهار توسط افرادی از جمله راتر مطرح شده و به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم میشود.
جایگاه مهار توسط افرادی از جمله راتر مطرح شده و به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم می شود.

جایگاه مهار درونی عبارت است از گروهی که موفقیت و شکستهای خود را به شخص خود (کوشش یا توانایی شخصی) نسبت می دهد. و جایگاه مهار بیرونی عبارت است از گروهی که موفقیتا و شکستهای خود را به عوامل محیطی بیرون از خود (بخت و اقبال و سطح دشواری) نسبت می دهند. و این دو جایگاه مهار نام دارد.(جمالفر 1375)

فردی که دارای جایگاه مهار درونی است, معتقد است که کنترل کافی برای زندگی خود دارد و مطابق همین باور رفتار می کند. تحقیق نشان داده است که آنان در تکلیف خود عملکرد بهتری دارند, کمتر تحت نفوذ دیگران قرار می گیرند. برای مهارتها و پیشرفتهای شخصی خود ارزش والاتری قایلند و نسبت به قرینه های محیطی که می توانند برای هویت رفتار خود از آنها استفاده کنند, هشیار ترند.افراد دارای جایگاه بیرونی نیز دارای ویژگیهایی هستند, آنها معتقدند رفتارها یا مهارتهایشان در تقدیسهایی که دریافت می کنند اثری ندارد. در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده ای نمی بینند.
آنان به جایگاه مهار زندگی خود, در زمان حال وآینده, باور چندانی ندارد.

در ضمن باید اضافه نمود که افراد دارای جایگاه درونی برای قبول مسئولیت اعمال خود آمادگی بیشتر نسبت به افراد دارای جایگاه مهار بیرونی دارند. تحقیقات مقدماتی حایک از آن است که افراد دارای جایگاه مهار درونی از بهداشت روانی بهتری برخوردارند.(فیروز 1976) (کریمی, 1375)
راتر نیز مانند اسکینر و بندورا اعتقاد دارد که بیشتر رفتارها آموختنی است. اما تا این نظر اسکینر, که رفتار صرفا به وسیله عوامل بیرونی شکل داده میشود. مخالف است.

راتر برای تبیین رفتار, به بیرون و درون ارگانیزم, یا هر دو توجه دارد: یعنی هم به تقویتهای بیرونی و هم به فرآیندهای شناختی درونی.
به نظ راتر از آنجا که هر یک از ما در یک زمینه روانشناختی به صورتی یگانه واکنش نشان میدهیم, یک تقویت یکسان ممکن است. برای آن فرد ارزش یکسانی نداشته باشد, به بعبارتی, تجربه های درونی ما در تعیین اثرات تجربه های بیرونی دارای اهمیت فراوانی هستند.
ارزیابیها از نظریه راتر, عمدتا مثبت بوده و از تجربی بودن روش او, و روش عینی بودن مفاهیم ارائه شده او, تمجید شده است. اما گروهی از روانشناسان, کاربرد روشهای ذهنی چون و فنون فرافکن, و دور شدن زیاد و افراطی او از دیدگاه رفتاری, جز نقاط صنعت نظریه راتر قلمداد کرده اند.(کریمی,1375)
اهمیت و ضرورت تحقیق:

اجرای اینگونه تحقیقات که در حیطه تحقیقات بسیاری جا می گیرد از اهمیت فزاینده ای برخوردار است زیرا که پیگیری واضحتری از سازه های روان شناختی را ارائه می دهد و میتوان به شناسائی روابط بین متغیرها, طبقه بندی متغیرها, طبقه بندی روابط کمیت گرایی و در نهایت کسب اهمیت حیاتی برخوردار است. در جامعه افراد با تیمهای شخصیتی متفاوت به چشم می خورند برای شناسایی این تیمها در مراحل زمانی و مکانی, تحقیقاتی به عمل آمده است. و در این پژوهش به بررسی تیمهای شخصیتی با جایگاه مهار(درونی و بیرونی) پرداخته شده تا پیشرفت تحصیلی و شغلی که بهترین شاخه های طبقه اجتماعی افراد جامعه است پی برده شود.

در فرایند رضایت تحصیلی باید بتوان از اقدامات مشاوره ای بهره مند شد تا از این طریق میزان رضایت تحصیلی را افزایش داده و اقدامت موثر و سودمندی را برای افزایش بازده تحصیلی را نجام داد. از آنجائیکه پیچیده گیهای فراوانی در محیط تحصیل به وجود آمده است باید اطلاعات ضروری جهت تحصیلات ارائه گردد و از طریق نارضایتی از تحصیل و محیط تحصیل کاهش یابد تا از این طریق, به جنبه های کاربردی و فرآیند مشاوره دست یافته ولی این وضعیت زمانی امکان پذیر

است که شناخت کاملی از ماهیت بنیادی رضایت تحصیلی داشته باشیم و تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی را در آن مورد بررسی قرار داده و بتوان آن را مورد مطالعه قرار داد. و از آنجا که بسیاری از دانشجویان پس از فارق التحصیل شدن, شغل در زمینه رشته تحصیلی خود ندارند یا به اشتغال در زمینه خود نمی پردازند و به عبارتی به رشته تحصیلی علاقه ندارند و از جمله این عاملها سبب از بین رفتن وقت و سرمایه می شود.

پژوهش در این باب یاموضوع, جایگاه مهار درونی و بیرونی افراد را مشخص و رابطه آنها را در زمینه رضایت تحصیلی و شغلی را تعیین می کند. و همین امر رشته و تحصیل معین افراد را انتخاب و برای رشته و تحصیل معین هم انتخاب می شوند تا در کار خود موفق تر باشند.

اهداف تحقیق:
1- شناخت جایگاه مهار درونی و بیرونی
2- بررسی رابطه جایگاه مهار بیرونی و درونی با رضایت تحصیلی
3- هدف آموزشی, برای شناسایی تاثیرات علاقه به تحصیل با رضایت تحصیلی.

4- هدف پیشگیری با کسب اطلاعاتی بنیادی برای ارتباط دادن بین جایگاه مهار افراد و رضایت تحصیلی.
5- بررسی دائم بین تیمهای شخصیتی و رشته تحصیلی.
6- رابطه جایگاه مهار درونی و بیرونی با رشته تحصیلی
7- رابطه جایگاه مهار درونی و بیرونی با رضایت تحصیلی
8- ارائه نتایج به روانشناسان
فرضیات:

1- بین میزان جایگاه مهار درونی با رشته تحصیلی دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد.
2- بین میزان جایگاه مهار بیرونی با رشته تحصیلی دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد.
3- بین میزان جایگاه مهار بیرونی و درونی دانشجویان دختر و پسر رشته روانشناسی تفاوت معنی دار وجود دارد.
4- بین میزان جایگاه مهار بیرونی و درونی دانشجویان دختر و پسر رشته برق تفاوت معنی داری وجود دارد.

5- بین میزان جایگاه مهار بیرونی و درونی دانشجویان دختر و پسر رشته برق و روانشناسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
6- بین جایگاه مهار درونی و رضایت تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد.
7- بین جایگاه مهار بیرونی و رضایت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد.
تعریف اصطلاحات:

جایگاه مهار : توان اعمال قدرت, هدایت, یا بازداری اعمال و رفتار دیگران یا خود تعریف کرده اند.(کریمی 1375)
جایگاه مهار درونی: افرادی که موفقیت یا عدم موفقیت را به توانایی ها و تلاشهای خود نسبت می دهند. و فردی که به دامنه وسیعی از وظایف و موقعیتها نزدیک می شود بدین علت که وی این ذهنیت را دارد که به طرق مختلف روی نتایج اثر بگذارد.
جایگاه مهار بیرونی: افرادی که موفقیت یا عدم موفقیت خود را به تقدیر یا شانس یا عوامل خارجی نیست می دهند

و فردی که وظایف و مسئولیتهایی برخورد می کند که نتایج در اختیاردستهایی است که هیچگونه کنترلی روی آنها ندارند.(جمالفر, 1375)
راهنمای شغلی: هر شغلی به تعدادی از استعدادهای عمومی و اختصاصی نیاز دارد و هر اندازه این شغل تخصصی تر باشد به همان اندازه استعدادهای اختصاصی افزایش می یابد لااقل استعدادها محدودتر می گردند. شناخت صحیح نیازهای هر فرد مخصوصا نیازهای روانشناختی, شناسایی شاغل, تهیه فهرست ویژگیها و ظرفیتهای کارگران آینده به منظور تطبیق با شغل نما, کمک به افراد در انتخاب شغلی که با استعدادهای او سازگاری بیشتری دارد طرح هر نوع راهنمای شغلی را تشکیل می دهد.

راهنمای تحصیلی: قدمت آزمون تحصیلی نسبت به آزمونهای روانی به راحتی قابل اثبات است. و برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان کنکورهای متعددی وجود دارد که دائما در حال تکمیل است.
کتاب مقیاس( جرج فیشر) که دارای نمونه هایی از انواع سوالات برای اکثر رشته های تحصیلی می باشد.(گنجی 1368)

فصل دوم

پیشینه, تحقیق

مقدمه:
واژه شخصیت در زبان روزه مره معانی گوناگون دارد. مثلا در مورد کسی که گفته می شود( بسیار با شخصیت است) غالبا درجه کارآیی و جاذبه مورد نظر است.
در مواردی که به( پرورش شخصیت اشاره می شود, سعی بر این است که به شخص برخی مهارتهای اجتماعی را فرادهند و وضع ظاهر و شیوه سخن گفتن او را بهبود بخشند تا وی واکنش مطبوعی در دیگران برانگیزد, و گاه کلمه شخصیت به منظور توصیف بارزترین ویژگی بکار میرود. منظور( فلان شخص) شخصیت پرخاشگر دارد.

لینک کمکی