تحقیق بررسی و شناخت حسابرسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقیق بررسی و شناخت حسابرسی دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی و شناخت حسابرسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرســــــت


مقدمه                                                                                                 5
پیشینه حسابرسی                                                                                    6
انواع موسسات حسابرسی                                                                         10
           موسسات محلی                                                                                                 10
           موسسات منطقه ای                                                                                           10
           موسسات ملی                                                                                                   10
          هشت موسسه بزرگ                                                                                          10
نقش حسابرسی در اقتصاد کشور                                                              11
حسابرسی چیست ؟                                                                               12
نکاتی چند در خصوص ماهیت قانونی موسسات غیر تجاری                            14
روش و مراحل ثبت موسسه                                                                    15
          فرم تقاضانامه ثبت موسسه                                                                                 15    
          انتخاب نام موسسه                                                                                             15
          مدارک لازم جهت ثبت موسسه                                                                           15
          ثبت در دفتر اندیکاتور                                                                                      16  
          درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار                                                                    16   
          تغییرات در موسسه                                                                                           17
نحوه اخذ مجوز ثبت موسسه                                                                   17
مدارک لازم جهت ثبت موسسات حسابرسی                                               17
اساسنامه موسسه حسابرسی                                                                      18

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی                                                        21
          استانداردهای عمومی                                                                                        21
          استانداردهای اجرای عملیات                                                                            21
          استانداردهای گزارشگری                                                                                22
آیین رفتار حرفه ای                                                                             23
         نیاز به آیین رفتار حرفه ای                                                                                23
آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل                                                   25
          اصول در رفتار حرفه ای حسابرسان                                                                    26
انواع حسابرسی                                                                                   27
         حسابرسی صورتهای مالی                                                                                   27
         حسابرسی رعایت                                                                                              27
         حسابرسی عملیاتی                                                                                            28
گزارش حسابرسان                                                                               29
         اهمیت گزارش حسابرسان                                                                                29
         بند مقدمه گزارش حسابرسان                                                                           29
         بند دامنه رسیدگی گزارش حسابرسان                                                                31
         بند اظهار نظر گزارش حسابرسان                                                                       31
         نمونه ای از گزارش حسابرسان مستقل                                                               33
کاربرگهای حسابرسی                                                                          34
         کاربرگ حسابرسی چیست ؟                                                                             34
          مالکیت کاربرگهای حسابرسی                                                                          35
          انواع کاربرگها                                                                                                35
رسیدگی به مدارک عمومی                                                                   38
شرکتنامه و اساسنامه                                                                           40
قراردادهای مشارکت شرکا                                                                  41
صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره                                              42
قراردادهای منعقده توسط شرکت صاحبکار                                             43
قوانین و مقررات                                                                              44
           قوانین و مقررات مربوط به حرفه و عملیات حسابرسی                                   44
           قوانین ومقررات تجاری                                                                              46
           قوانین و مقررات مالیاتی                                                                            46
           قوانین و مقررات مربوط به اموال و معاملات                                               46
           قوانین کار و تأمین اجتماعی                                                                       47
           قوانین و مقررات ناظر بر موسسات دولتی                                                   47
           قوانین خاص                                                                                            47
وجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد                                              48
          منابع و ماهیت وجوه نقد                                                                           48
          نحوه برخورد حسابرسان در رسیدگی به وجوه نقد                                       49
          چقدر زمان برای حسابرسی وجوه نقد ؟                                                     49
          برنامه حسابرسی وجوه نقد                                                                       50
حسابهای دریافتنی , اسناد دریافتنی و معاملات فروش                            52
          منشا و ماهیت حسابهای دریافتنی                                                               52
          منشا و ماهیت اسناد دریافتنی                                                                    52
          هدفهای حسابرسان از رسیدگی به دریافتنی ها                                            53
          برنامه حسابرسی دریافتنی ها و معاملات فروش                                         54
موجودیهای مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته                   56
        منشا و ماهیت موجودیهای مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته     56
        چگونگی برخورد حسابرسان در رسیدگی به موجودیهای مواد و کالا              57
         برنامه حسابرسی موجودیهای موادوکالاو بهای تمام شده کالای فروش رفته   58
اموال , ماشین آلات و تجهیزات ؛ استهلاک و تهی شدن                               60
         چگونگی برخورد حسابرسان با حسابرسی اموال , ماشین آلات و تجهیزات              60
         برنامه حسابرسی اموال , ماشین آلات و تجهیزات                                                 61
        استهلاک                                                                                                         62
          برنامه حسابرسی ـ هزینه استهلاک و استهلاک انباشته                                          64
حسابهای پرداختنی و سایر بدهیها                                                             66
          منشا و ماهیت حسابهای پرداختنی                                                                       66
          چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به حسابهای پرداختنی                              67
          برنامه حسابرسی                                                                                                68
بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ؛ زیانهای احتمالی                      70 
          بدهی های بهره برداری                                                                                      70
          چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به بدهی های بهره دار                              71
          برنامه حسابرسی بدهی های بهره دار                                                                   72
          منابع و ماهیت حقوق صاحبان سرمایه                                                                 73
          برخورد حسابرسان با حسابرسی حقوق صاحبان سرمایه                                         73
          برنامه حسابرسی ـ سهام سرمایه                                                                          74
رسیدگی بیشتر به درآمدها و هزینه های تکمیل حسابرسی                             76
         نوع و ماهیت درآمد و هزینه ها                                                                         76
         چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به درآمدها و هزینه ها                            76
اسناد و مدارک                                                                                  77
منابع و مآخذ

 

منابع و مآخذ


اصول حسابرسی ( جلد اول )
اصول حسابرسی ( جلد دوم )
فرهنگ اصطلاحات حسابرسی
استانداردهای حسابداری

لینک کمکی