تحقیق بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقیق بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

,چکیده تحقیق 8
,فصل اول )کلیات طرح تحقیق
,1-1) مقدمه 9
,1-2) تشریح و بیان موضوع 9
,1-3) فرضیه های تحقیق 13
,1-4) ضرورت انجام تحقیق 14
,1-5)اهداف اساسی تحقیق 15
,(1-6)قلمرو تحقیق 16
,1-7) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی 15
,فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق
,2-1) مقدمه 18
,2-2) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری 18
,2-3) ماهیت تداوم فعالیت 19
,2-4) درجه شمول تداوم فعالیت 22
,2-5) تداوم و اصول حسابداری 23
,2-6) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها 24
,2-6-1) ارزش تسویه 24
,2-6-2) بهای تمام شده تاریخی 26
,2-6-3) ارزش جاری 26
,2-6-4) ارزش فعلی جریان های نقدی 28
,2-7) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی 33
,2-8) فرض تداوم فعالیت در ایران 33
,2-9) مبانی نظری شاخص ها 42
,فصل سوم )روش و ساختار تحقیق
,3-1) مقدمه 49
,3-2) دامنه تحقیق 49
,3-3) روش تحقیق 50
,3-4) ابزار اندازه گیری 51
,3-5) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات 52
,3-6) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه 53
,3-7) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه 53
,3-8) روش توزیع پرسش نامه 54
,3-9) معایب پرسش نامه 55
,فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
,4-1) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی ) 57
,4-2) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری 58
,4-2-1) نگاره های آماری 58
,4-2-1-1)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا59
,4-2-1-2)محاسبه انحراف معیار هر شاخص61
,4-2-2) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی 62
,4-2-2-1) فرضیه شماره یک 63
,4-2-2-2) فرضیه شماره دو 64
,4-2-2-3) فرضیه شماره سه 65
,4-2-2-4) فرضیه شماره چهار 66
,4-2-2-5) فرضیه شماره پنجم 67
,4-2-2-6) فرضیه شماره شش 68
,4-2-2-7) فرضیه شماره هفت 69
,4-2-2-8) فرضیه شماره هشت 70
,فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
,5-1) خلاصه تحقیق 72
,5-2) نتایج تحقیق 73
,5-3) محدودیت های تحقیق 74
,5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 75
,پیوست ها 77
,منابع و مأخذ85چکیده تحقیق:
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری  پرداخته میشود.فصل اول : کلیات طرح تحقیق 
(1-1)    مقدمه
(1-2)    تشریح و بیان موضوع
(1-3)    فرضیه های تحقیق
(1-4)     ضرورت انجام تحقیق
(1-5)     اهداف اساسی تحقیق
(1-6)     قلمرو تحقیق
 (1-7)    مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
 
1-1) مقدمه
در این فصل به تشریح و بیان موضوع تحقیق , اهمیت و اهداف آن می پردازیم . همچنین فرضیه های تحقیق و نیز  تعاریف عملیاتی پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه می گردد .
1-2)تشریح و بیان موضوع
 صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی  اطلاعاتی درباره و ضعیت  مالی و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران  , اعتبار دهندگان و دولت تهیه و ارائه می شود . اطلاعات مندرج در صورت های مالی یکی از پایه های مهم اتخاذ تصمیمات منطقی به شمار می رود. استفاده کنندگان باید در فرآیند تصمیم گیری, پیش از بکار گیری اطلاعات از جمله صورتهای مالی ,دو گام مهم بردارند.اولاً آنها باید متناسب با نیاز خود , محتوای اطلاعات را تغییر و ثانیاً کیفیت اطلاعات را ارزیابی کنند ( 1974 AAA, ) همچنین به نظر حرفه ای حسابرس مستقل  و با صلاحیت درباره  اعتبار اطلاعات اتکا نمایند . حسابرس مستقل نظر حرفه ای خود درباره اعتبار صورتهای مالی را در قالب گزارش حسابرسی ارائه می نماید 
آنچه حسابرس به فرایندهای گزارشگری می افزاید مربوط به کیفیت اطلاعات گزارش شده  ونیاز استفاده کنندگان به ارزیابی کیفیت اطاعات قبل از استفاده آن است  ارزش افزوده حسابرسی متشکل از دو بعد است : بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی , از دیدگاه کنتر ل به دو دلیل زیر , حسابرس به عنوان عامل مستقل برکیفیت اطلاعات نظارت دارد :
1-    )بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیارهای از قبل تعیین شده که این معیارها قاعدتا ًباید منعکس کننده نیاز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد .
2-    )ایجاد انگیزه  برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چهارچوب معیارهای از قبل تعیین شده ,زیرا تهیه کننده می داند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت 
از دیدگاه اعتبار بخشی حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید ؛ زیرا استفاده کنندگان می توانند مطمئن باشند که عواملی کنترلی پیش گفته بر فرایند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است . در نتیجه استفاده کنندگان , می توانند باضریب اطمینان بیشتری از اطلاعات استفاده کنند . اعتماد استفاده کنندگان به کیفیت و استفاده آنان از اطلاعات حسابداری به شکوفایی کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداری منجر می شود .
حسابرس در جریان برنامه ریزی  و اجرای حسابرسی و ارزیابی نتایج حاصل از آن باید بر قرار بودن فرض تداوم فعالیت را به عنوان مبنای تهیه  صورتهای مالی ارزیابی کند . گزارش حسابرس , اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد ,اما تضمینی برای ادامه فعالیت واحد مورد رسیدگی نیست .

فهرست منابع و مأخذ
1-      )آذر , عادل و منصور مومنی , آمار و کاربرد آن در مدیریت 2,انتشارات سمت , چاپ هفتم , تهران :(1383)
2-      )اکبری , فضل الله , تجزیه و تحلیل صورتهای مالی , تهران : سازمان حسابرسی , نشریه 129 ,( شهریور 82 )
3-    ایزاک , استفن وویلیام ب مایکل , راهنمای جامع تحقیقات وارزیابی , ترجمه مرضیه کریم نیا , مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی ( 1374)
4-    بزرگ اصل , موسی , برد اشت حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان از محتوای پیامهای ارسال شده به وسیله گزارش های حسابرسی , پایان نامه دکتری , دانشگاه علامه طباطبائی (1380)
5-    ترجمه گروی , مسائل مربوط به تداوم فعالیت ,تهران: موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه , نشریه شماره 26 , ( اردیبهشت 1361 )
6-    سلیمانی امیری , غلامرضا , بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران ,پایان نامه دکتری , دانشگاه تهران 1381
7-    نوو , ریموند پی, مدیریت مالی , ترجمه واقتباس علی جهانخانی و علی پارسائیان ,جلد دوم , تهران : انتشارات سمت , چاپ پنجم ,(1379)

8-    )خاکی , غلامرضا , روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی , تهران : کانون فرهنگی انتشاراتی , (1378)
9-    )ساعتچی یزدی , حسین , قانون تجارت , تهران : انتشارات مجد , چاپ پنجم, (1382)
10-    ) سرمد , زهره و همکاران , روش های تحقیق در علوم رفتاری , تهران : انتشارات آگاه , چاپ ششم ,1380
11-    )   کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی , استانداردهای حسابرسی بخش 57 تداوم فعالیت ,1385
12-    )   مسیح آبادی , ابوالقاسم , ( تداوم فعالیت ), فصلنامه بررسی های حسابداری, ,سال دوم , شماره 6و7
13-    )  نادری عزت الله و مریم سیف عراقی , روش های تحقیق  وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی , تهران ( 1368).
14-    )   کمیته تدوین استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری , استاندارد شماره 1 , بند 22-20 تداوم فعالیت ( 1385 )
15-    )آذر , عادل و منصور مومنی , آمار و کاربرد آن در مدیریت1 , انتشارات سمت , چاپ یازدهم تهران :1384
16-    )   نوروش ,ایرج و مهدی حیدری , فرهنگ جامع حسابداری ومالی , انتشارات دانشکده مدیریت , چاپ اول , تهران 1384

لینک کمکی